TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018.  Vuosikokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Juha Siekkisen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

1.Yleistä

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostusta luontoa ja ympäristöä sekä niiden suojelua kohtaan, osallistua luonnonhoitoon, edistää kestävää elämäntapaa sekä valvoa ympäristön tilaa ja maankäyttöä toimialueellaan. Yhdistykseen pyritään saamaan uusia jäseniä ja vanhoja jäseniä aktivoidaan mukaan toimimaan. Tavoitteisiin pyritään seuraamalla aktiivisesti kuntien päätöksentekoa sekä järjestämällä retkiä ja muuta toimintaa. Meneillään oleva havahtuminen globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen asettaa haasteita myös paikallistason luonnonsuojelutyölle.

  1. Talous

Yhdistyksen taloutta hoidetaan jäsenmaksutuloilla, talkoilla, elinympäristöjen hoitotuella ja mahdollisilla toiminta-avustuksilla.

  1. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään lisäämään. Aktiivista jäsentenhankintaa harjoitetaan erilaisten retkien ja tapahtumien yhteydessä. Yhdistys osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin jäsenten hankintakampanjoihin.

  1. Hallitus

Hallitus järjestäytyy keskuudessaan uuden hallituksen ensimmäisellä kokouskerralla. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Puheenjohtaja toimii hallituksen kokoonkutsujana. Seuraavasta kokouksesta sovitaan kokouskerran yhteydessä tai puheenjohtajan kutsusta. Hallitus pitää kokousten välillä yhteyttä tarpeen mukaan.

  1. Yleiskokous

Maaliskuun 14. päivä järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Tarvittaessa hallitus voi kuitenkin kutsua koolle ylimääräisen yleiskokouksen sääntöjen 8 § mukaisella tavalla.

  1. Retket, luonnonhoitotyöt, talkoot ja muu toiminta

Kevättalvella pyritään järjestämään hiihtopäivä ja pöllöretki. Osallistutaan valtakunnalliseen lintuharrastuksen Tornien taisto -tapahtumaan toukokuussa. Pyritään osallistumaan valtakunnalliseen Luonnonkukkien päivään ja järjestämään kasviretki yhdistyksen toimialueella. Syyskuussa järjestetään kurkiretki. Lokakuussa pyritään osallistumaan valtakunnalliseen Hiljan-päivään. Toimintavuoden päätös pidetään nuotiotulilla joulukuussa. Muita retkiä ja tapahtumia voidaan järjestää tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Yhdistys jatkaa tutustumista toimialueensa luontokohteisiin. Selvitetään myös yhteisen retken järjestämistä tai tehdään muuten yhteistyötä naapuriluonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

Kosteikkojen luonnonhoitotöitä jatketaan Oulunsalon Akionlahden Kaivosojan kosteikolla, jossa hoito tapahtuu lammaslaidunnuksen avulla, ja järjestetään talkoita lammasaitauksen kunnossa pitämiseksi. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Kempeleen kunnan kanssa Kempeleen Zatelliitin alueelle rakennettaviin vesiensuojelukosteikkoihin liittyen. Kosteikko valmistuu kesäkuussa 2018.

Osallistutaan Suomen luonnonsuojeluliiton vuoden 2018 teemapäiviin mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistys seuraa ympäristön tilaa toimialueellaan. Erityisen kiinnostuksen alaisina ovat luonnonsuojelukohteet, kaavoitus- ja tieasiat, maa-ainesten käyttö sekä pohjavesien ja ilmansuojeluun liittyvät asiat. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon myös muun muassa aloitteiden avulla.

Luontoharrastukseen kannustamiseksi jaetaan kevätlukukauden lopussa stipendejä Kempeleen ja Oulunsalon yläkoulujen 9. luokkalaiselle sekä Kempeleen ja Oulunsalon lukioiden valmistuvalle ylioppilaalle. Kempeleessä 9. luokan stipendi jaetaan vuorotellen Kirkonkylän yhtenäiskoululla ja Ylikylän koululla siten, v. 2018 se jaetaan Ylikylän koululla. Stipendien jaossa huomioidaan, että yhdistyksen toiminta tulee tutuksi kouluille.

  1. Tiedotus

Yhdistys tiedottaa jäsenistöä ensisijaisesti internetissä osoitteessa www.kolsy.net, Facebook-sivustolla ja Asio Sanomapalvelimen välityksellä. Jäsenille korostetaan niiden merkitystä yhdistyksen viestinnässä. Tapahtumista yms. tiedotetaan jäsenistöä myös jäsenkirjeillä, joita lähetetään vähintään kaksi v. 2018 aikana. Tiedotukseen käytetään myös Suomen luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija-lehteä sekä tarvittaessa paikallislehtiä, ilmoitustauluja ja info-pisteitä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Paikallisyhdistykset-sivustolle päivitetään yhdistyksen tiedot ajan tasalle. Paikallislehteen pyritään saamaan myös kirjoituksia yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja kannanottoja.

  1. Yhteistyö ja edustustoiminta

Yhdistys pitää yhteyttä Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaahan, muihin lähialueen paikallisyhdistyksiin ja luonnonsuojelutyötä tekeviin organisaatioihin. Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n kanssa mm. Oulunsaloa koskevissa asioissa.

Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaan yleiskokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Piirihallituksessa ei ole tällä hetkellä yhdistyksen edustajaa.

Yhdistys pyrkii pitämään yhteyttä kuntiin ja vaikuttamaan kuntien päätöksentekoon siten, että yhdistyksemme näkemykset tulevat huomioiduiksi keskeisissä ympäristökysymyksissä. Otetaan mahdollisuuksien mukaan vastaan yhteistyötarjouksia, jotka kuuluvat yhdistyksen toimialaan.

 

Vuosikokous ke 14.3.2018

Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen ke 14.3.2018 alkaen klo 18.30 Kempeleen kunnantalolle kokoustila Köykkyriin. Ohjelmassa on vuosikokouksen lisäksi Eelis Rankan pitämä esittely Kempeleen kunnan virkistysalue-, reitti- ja luontohankkeista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.