Kaivosojan kosteikko

lammas1

iskältä1

Kaivosojan kosteikko on Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyh-distyksen  luonnonhoitokohde,  ja  sinne  on  tämän  kesän aikana ra-kennettu  neljä  aitausta  lampaita  varten.    11.6.2015 ensimmäiset kaksi   aitausta   olivat   valmiina ja kymmenen lammasta ohjattiin si-sään. Noin kahden viikon ajan lampaat söivät laitumen kasvillisuutta ja vain varret ja muutama heinätupas jäi jäljelle, joten lampaat ohjat-tiin seuraavaan  aitaukseen.   Tämän   aikanan   rakennettiin  kolmas, läntisin aitaus ja lampaat  saivat  jälleen uutta laiduntilaa. Viimeinen, itäisin  ja  isoin  aitaus  valmistui  13.7.  missä  lampaat  tällä  hetkellä oleskelevat. Lampaiden omistaja on ylikiiminkiläinen Juha Isoaho.

lammas10

lammas2 

Aitaukset on tehty talkoovoimin. Tolppia ja verkkoja on ollut pystyt-tämässä kymmenkunta yhdistyksen jäsentä tai muita vapaaehtoisia sekä  yksi kesätyöläinen eli minä,  Saara Kempeleestä olen ollut mu-kana toiminnassa. Oulun Osuuspankki jakoi tukea yhdistyksille ke-sätyöläisten  palkkaamista  varten  ja  Kempeleen-Oulunsalon  luon-nonsuojeluyhdistys sai kuin saikin sen. Luonnonsuojeluyhdistyksen kesätyöläisenä  olen  esim.  rakentanut  lammasaitaa,  niittänyt  lam-maslaidunta,  päivittänyt  kuvia  ja  tietoja  Kolsyn  facebook  sivuille sekä sähköpostiin ja tietysti seurannut, että lampaat ovat kaikki pai-kalla ja hyväkuntoisia. Lampaat ovat laitumella koko kesän ja toivon mukaan  saamme  myös seuraavana neljänä vuotena lampaita laitu-mellemme. Lampaista on ollut suuri apu avoimen ympäristön säilyt-tämisessä.  Viereisellä  kosteikollakin  on viihtynyt runsaasti vesilin-tujakin, kun sitä ympäröivä kasvillisuus on pysynyt matalana.laidun55  lammas7

Hieman infoa OP:n tuesta:
Oulun Osuuspankin tuella työllistetään 50 nuorta kuukaudeksi kou-lujen kesäloma-aikaan. Työnantaja on OP Oulun toimialueella (Oulu, Ii, Kempele, Lumijoki, Muhos, Pyhäntä) toimiva yleishyödyllinen yh-distys. Pankki kustantaa nuoren palkan yhdistykselle (800 e/nuori). Yhdistys hoitaa palkanmaksun ja lakisääteiset kulut. Yhdistys haas-tattelee ja valitsee kesäntyöntekijänsä toukokuun aikana.
OP Oulun tukemaa yhdistyksen kesätyötä sai hakea nuori, joka oli täyttänyt 15 vuotta 31.5. mennessä eikä täyttänyt 18 vuotta ennen 31.8.
iskältä2
 lammas4

Talkoot ma 13.7.

Tervetuloa lammasaitatalkoisiin Kaivosojan kosteikolle ma 13.7. klo 12-15. Retkivarustus. Ajo-ohjeet ja lisätietoa tästä luonnonhoitokohteestamme löydät Kaivosojan kosteikko -otsikon alta.